แจ้งโอนชำระ

วิธีการชำระเงิน

เมื่อทำการสั่งซื้อแล้ว กรุณาชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
นาย สาธิต เอี่ยมพิกุล และ นาง นันท์นภัส เอี่ยมพิกุล

757-2-25319-2