วิธีการสั่งซื้อ

สั่งซื้อ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
(ความเร็วในการตอบช่องทางติดต่อเรียงตามลำดับคะ)

1. สั่งซื้อผ่านทางหน้า website www.richy-amy.com

2. สั่งซื้อทาง Line@ id : richy-amy

3. สั่งซื้อทางโทรศัพท์ เบอร์ติดต่อ : 098-5521819

วิธีการชำระเงิน

เมื่อทำการสั่งซื้อแล้ว กรุณาชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
นาย สาธิต เอี่ยมพิกุล และ นาง นันท์นภัส เอี่ยมพิกุล

757-2-25319-2

การแจ้งชำระเงิน

 • แนบหลักฐานการโอนเงิน พร้อมที่อยู่ & เบอร์โทรศัพท์ สำหรับการจัดส่ง

 • แจ้งการชำระเงินทาง Line หรือทางเมนู "แจ้งชำระเงิน" บนเว็บไซต์

นโยบายการรับเปลี่ยน /คืนสินค้าและคืนเงิน


 1. ร้านฯ ยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่ลูกค้าเซ็นรับสินค้านั้นแล้วหากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว ร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า
 2. ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยน/คืนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังร้านฯโดยที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า ยังคงอยู่ และบรรจุ ในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่ร้านฯ นำส่งต่อลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าตามกรณีดังต่อไปนี
  • จัดส่งสินค้าผิดรุ่นสี หรือขนาด ให้กับลูกค้า
  • จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า
  • จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า ให้กับลูกค้า
 3. ร้านฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งกลับคืนมาก่อนจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า
 4. ร้านฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่น หรือลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น
 5. ร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่ร้านฯ กำหนดเท่านั้น

 

**หมายเหตุ** 

 1. ลูกค้ากรุณาตรวจสอบความถูกต้องของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง 
 2. ในกรณีสินค้าเกิดการชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งร้านฯ โดยทันทีที่พบ ตามช่องทาง โทรศัพท์ , E-mail หรือ Line@ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00น.– 18.00น. 

 

เงื่อนไขการรับประกันเปลี่ยนสินค้าภายใน 3 วัน

การรับประกันเปลี่ยนสินค้าภายใน 3 วันจะเริ่มตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันที่ 1 โดยไม่อ้างอิงกับเวลา

 

นโยบายการคืนเงิน

ร้านฯจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่ร้านฯไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้ง